TUGOT

Anything under the sun

30 Dec Tugawe Cove Resort - Caramoan, Camarines Sur

Tugawe Cove Resort - Caramoan, Camarines Sur

29 Nov

An architectural art conceptualized and manufactured by famous furniture designer Kenneth Cobunpue located at the atrium of Shangri-La Plaza Mall in Mandaluyong City, Philippines

24 Nov

Are Philippine politicians using typhoon aid to their advantage?

http://edition.cnn.com/2013/11/22/world/asia/philippines-politicians-typhoon-aid-advantage-irpt/index.html

13 Nov

Tumblr Staff: In a matter of hours on Friday, Typhoon Haiyan completely devastated...

staff:

In a matter of hours on Friday, Typhoon Haiyan completely devastated parts of the central Philippines. It was one of the strongest storms ever recorded. The death toll is estimated up to 10,000 with hundreds of thousands more displaced. The country has declared a “state of calamity.”

To all our…

29 Oct Bangui Windmills, Ilocos Norte

Bangui Windmills, Ilocos Norte

16 Jan A RORO vessel at the Jetty Port of Caticlan, Malay, Aklan

A RORO vessel at the Jetty Port of Caticlan, Malay, Aklan

14 Jan Philippines Cloudy Sky

Philippines Cloudy Sky

07 Jan Dedon Island, Cloud 9, Siargao Island, Philippines

Dedon Island, Cloud 9, Siargao Island, Philippines

26 Nov

SALAT OST


Tulad ng ilog na walang tubig
o ng balong walang laman
Ang kaniyang munting katawan

ay isang bituing walang kinang

Tulad ng Pagkalam ng tiyan sa araw
o pagkauhaw ng bibig sa gabi
Ang kaniyang paghinga’y 
hindi mapapatid…

PERA, PAGKAIN, PAG-AARUGA
SALAT PATI SA PAGKALINGA 
LUHA NA LANG ANG NATITIRA
PARA SA NATUTUYONG PAG-ASA 

WALA MANG MASILUNGAN
WALA MANG MATAKBUHAN
ITUTULOY ANG LABAN
HARAPIN ANG KINABUKASAN 

Tulad ng pagkalam ng tiyan sa araw
o pagkauhaw ng bibig sa gabi
Ang kaniyang munting buhay
hanggang kailan magiging api?

24 Nov NO kunaen a ragsak unay ti maysa nga ubing ti makaimatang iti bullalayaw, pudno la unay ta kastakami met idi. Segseggaanmi ti pannakaiban-uyatna iti law-ang ta kasla karkardayo a buya ti isisirayna. Ket sinalsaludsodmi: Pudno ngata nga adda nakatalimeng a gameng iti ungto ti bullalayaw? 

Nupay maysa laeng a mito, patienmi nga adda agpayso gameng sadiay ungto ti bullalayaw. Ket pinadasmi a tinakuat ken dinuktal dagiti pito a naburbursi a marisna. Nagduktalanmi a ti pannakasiray iti bullalayaw ket umanay gayamen a gameng. Ngem dayta a panangsiray ken panangmatmatmi, pudno met a gameng nga isagutmi kadagiti ubbing a saanda la a matmatan no di ket tagikuaen kadagiti bibiagda ti bursi ti bullalayaw babaen daytoy a libro.

Agduduma ti maris ti bullalayaw, agduduma met nga adal ken paglaingan ti maagsaw iti daytoy a kinaagduduma. Kinapudnona, babaen laeng ti bullalayaw, mabalinmon nga isuro ti ubing nga agbilang, mangammo kadagiti maris, agikur-it iti linia, agdrowing sananto marisan.

Iti daytoy a konsepto ti kinaagduduma, isu a BULLALAYAW met ti paulo daytoy a libro dagiti daniw a para ubbing. Mamatikami unay nga adu a paglaingan, saririt ken sursuro ti masirayan ken maagsep iti daytoy, a mangtiliw pay iti essem ti ubing a mangammo, mangipateg ken mangparang-ay iti nakayanakanna a pagsasao— ti Ilokano.

Patienmi pay a saan laeng a dagiti ubbing nangruna dagiti agad-adal iti Grade 1 agingga iti Grade 3, kas nairanta a pakaisagutanna, ti mapnekan a mangsiray iti daytoy a BULLALAYAW, no di ket pay dagiti nagannak ken mannursuro. Ta naurnong iti daytoy a libro dagiti daniw a para ubbing a putar dagiti agkabannuag ken kangrunaan a mannaniw iti Cagayan, no di pay ket iti sibubukel a Daniw Ilokano. Maysa a proyekto kas bingay iti programa ti Departamento ti Edukasion (DepEd) a Mother Tongue-Based-Multilingual Education (MTB-MLE).

Sapay ta babaen daytoy a BULLALAYAW, mapamarisna ti programa ti DepEd nga MTB–MLE.

Dagiti Editor
Oktubre 28, 2012

NO kunaen a ragsak unay ti maysa nga ubing ti makaimatang iti bullalayaw, pudno la unay ta kastakami met idi. Segseggaanmi ti pannakaiban-uyatna iti law-ang ta kasla karkardayo a buya ti isisirayna. Ket sinalsaludsodmi: Pudno ngata nga adda nakatalimeng a gameng iti ungto ti bullalayaw? 

Nupay maysa laeng a mito, patienmi nga adda agpayso gameng sadiay ungto ti bullalayaw. Ket pinadasmi a tinakuat ken dinuktal dagiti pito a naburbursi a marisna. Nagduktalanmi a ti pannakasiray iti bullalayaw ket umanay gayamen a gameng. Ngem dayta a panangsiray ken panangmatmatmi, pudno met a gameng nga isagutmi kadagiti ubbing a saanda la a matmatan no di ket tagikuaen kadagiti bibiagda ti bursi ti bullalayaw babaen daytoy a libro.

Agduduma ti maris ti bullalayaw, agduduma met nga adal ken paglaingan ti maagsaw iti daytoy a kinaagduduma. Kinapudnona, babaen laeng ti bullalayaw, mabalinmon nga isuro ti ubing nga agbilang, mangammo kadagiti maris, agikur-it iti linia, agdrowing sananto marisan.

Iti daytoy a konsepto ti kinaagduduma, isu a BULLALAYAW met ti paulo daytoy a libro dagiti daniw a para ubbing. Mamatikami unay nga adu a paglaingan, saririt ken sursuro ti masirayan ken maagsep iti daytoy, a mangtiliw pay iti essem ti ubing a mangammo, mangipateg ken mangparang-ay iti nakayanakanna a pagsasao— ti Ilokano.

Patienmi pay a saan laeng a dagiti ubbing nangruna dagiti agad-adal iti Grade 1 agingga iti Grade 3, kas nairanta a pakaisagutanna, ti mapnekan a mangsiray iti daytoy a BULLALAYAW, no di ket pay dagiti nagannak ken mannursuro. Ta naurnong iti daytoy a libro dagiti daniw a para ubbing a putar dagiti agkabannuag ken kangrunaan a mannaniw iti Cagayan, no di pay ket iti sibubukel a Daniw Ilokano. Maysa a proyekto kas bingay iti programa ti Departamento ti Edukasion (DepEd) a Mother Tongue-Based-Multilingual Education (MTB-MLE).

Sapay ta babaen daytoy a BULLALAYAW, mapamarisna ti programa ti DepEd nga MTB–MLE.

Dagiti Editor

Oktubre 28, 2012

17 Nov

#ecogreen wall along EDSA P. Tuazon tunnel

09 Nov Laoag City, Ilocos Norte

Laoag City, Ilocos Norte

09 Nov Dapithapon

Dapithapon

07 Nov
25 Oct
ang wagas na ulan ay bubuhos nang dahan-dahan.