TUGOT

Anything under the sun

13 Apr

Panangarit ti Lawag

simmirip iti regkang ti natidtid a bulo.

inlubbotna ti bagina abut

a tedtedda dagiti bukbok

agpalpallayog ti nagangtan a kingki

a naibitin iti tengnga ti kadaklan.

ti anaraarnat’ mangtubngar iti sipnget.

naturay ti rangrangna a mangigup

     iti kas kenkuana, awanan gaway 

     a mangparmek iti ididiaya ti lawag

     a mangdadang kenkuana iti agpatnag.

     iti kas kenkuana nga agsapsapul iti dengep,

     maysa a kinamaag ti sumupiat iti awis dagiti mata

     ta dina maitured ti agkukot iti sidong 

     ti lamiis a kadua dagiti narisangan.

linikmutna ti lawag. inin-inutna ti naglung-ay.

dinanggayanna ti sala ti angin para iti dayaw 

ti agrangrang a pagsaingan.

naggaraw ti bagina a kas maysa a tumatayab ti rabii.

ti kas kenkuana nga inyula ti sipnget,

tinaraken ti sipnget

ken immarakup iti kasipngetan.

ita ti gundawayna a makaakal iti pannakaimayeng.

kimmay-ab naminsan, apagdippit

apagdekket ti bagi a kas kabaaw ti lenned.

pinasangbayna ti apagbiit a pigsa

kinaritna ti pudot a yegna iti bagi

pinaiturayanna ti kararua ti lawag

ket nakalipat a ti payak saan a kapada

ti kararua a mangitayab kenkuana

iti disso ti awan patinggana a lawag.

-Bannawag, Abril 8, 2013

12 Oct

Naimas latta ti idasarmo

Naimas latta ti idasarmo 
a kas daydi umuna nga aldaw 
a pinuypuyotam ti dalikan. 
Isu daydi ti umuna 

a panangsangom ti pagariam. 
Sinungrudam iti nakusep a kayo 
tapno parubrubam 
ket kunam nadardaras 
ti panagburek ti insaangmo. 
Ngem iti tunggal pangisuksukmo 
iti naata a napisi a pasakwati 
lallalo met daytoy a di makaanges 
ket subadannaka ti napuskol nga asuk. 
Nagangayan saan a natutor 
ti bagas ti panagbaliwna 
ket naikurway iti paraangan 
a pinagaagawan dagiti dumalaga ken kawitan.

Kasta siguro ti kasasaadta 
a nasapa a pinadarang ti pudot. 
Iti kinaganusta, uray no an-anuen 
ket di makaparnuay iti umanay nga apoy 
ken iti umno a pudot a mangpasukat 
iti langa ti maysa a banag. 
Wen, namrayam laengen iti naglulua, 
saan a gapu iti asuk a nangdalapus kadagiti matam 
ngem ketdi iti kinaawan ti kababalinmo 
a mangpartuat iti makaay-ayo a makan. 
Ti taraon a pangagas kadagiti kettang 
iti bangkag ken kataltalunan iti agmalmalem. 
Iti tunggal panaglidlidmo iti kallub ti matam, 
diam mapupuotan ti pannakatnag ti luam 
iti tayab ti napettakan ti kamatis nga ikan. 
Uray ta diak mapagdasig ti alsem ti dua. 
Wenno ti agassuob a di met naibitin iti kasuoran. 
Nananamdanto latta aglalo no agririnton ti akintengnga.

Ket iti tunggal makadkadan a dapo iti tunggal sardam, 
maungpot ti bara. 
Aginana ti dalikan a nangtaraken kadagiti tian. 
Ti tunggal pannakadarang mangibati iti linamma, 
iti girri ken panagbirri agingga mabtak ti damili. 
Ngem ti sayamusom ti malutluto agbati.

Wen, naimasto latta ti idasarmo, baket, 
nupay ti alingasawna laengen 
ti itulod ti angin kaniak ditoy ngato.


- Jake F. Ilac
04 Oct

Ti Tasa

alay-ayennakto ngata
a kasla tasa
ket sappuyotennak iti pagiggamak?
tanangem kadi dagiti sakam
nga umuli iti agdanan
tapno ti anabaab iti kaunggak
ket makubong a di matnag iti suelo?
ibbatannakto ngata
ket buyaem ti pannakabuongko
no masinit ti ramaymo
iti panawen ti panagsalam iti balse?
ayatennakto pay ngata
a kas idi damo
ket urayem ti ibabaawko?
idupudopmonto pay ngata
iti bibigmo ket umisemka
no riniingkon ti panagtuglep
kadagiti ur-uratmo?
14 Jul

Anthology of Ilokano erotic poetry to be launched in Baguio this August 3

Alimpatok

Alimpatok, anthology of Ilokano erotic poetry, will be formally launched in a double-launching on August 3, 2012, Friday. The first launch of the book will be held at a poetry reading session at the Library of the University of the Philippines Baguio, 2-4 PM, as part of the Buwan ng Wika celebration of the University. Another launch will also happen on the same day, in a poetry jamming, at 6-8 PM, at Mt. Cloud Bookshop, Casa Vallejo, Upper Session Road, Baguio City.

The book, edited by Ariel S. Tabag, Roy V. Aragon and Mighty C. Rasing, is the first Ilokano erotic book, features erotic poems by 33 Ilokano poets in the Philippines and abroad.

The 140-page book which measures 6x9 inches will be sold at a discounted price on the double-launch.

Date and Time: 
August 3, 2012 - 2:00pm - 8:00pm
13 Mar

Kadagiti Rabii A Naatap Ti Ridep

Kadagiti rabii a naatap ti ridep
pamrayak nga iyilad iti dagidagi
a kabadang ti natiliw ken naipupok nga espiritu,
aprosak ti nakettangan a sibet 
a binibineg ti agmalmalem a pannakidangadang
iti garaw ti bumallasiw nga init iti lulonak.

Manipud kadagiti abut ti nalaga a way
limlimmuek ti nautoyan a lasag 
bareng adda kaibatoganna nga agas
ti lasag a paimbagen ti bukodko met laeng a lasag.

No laeng koma kasla dagidagi dagiti pasamak
diak koma kasapulan pay a salaysayen ti pagteng
ti nawatiwat nga agpatnag
ta agsubli latta koma iti naggapuannana
ti pigsa a katukad met laeng ti maysa a pigsa
nga ay-ayamen ti tali
a no maminsan awan kasiguraduanna
a makaadayu ket agtalinaed latta a sibibitin.

Mauma kadi ti lagip?
wenno agpatingga kadi ti birtud ti agawaaw a basi
a mangsapsapu iti natikagan a karabukob?
saan ket ngata.
ta kas iti dagidagi a mangitultulod kaniak ita
iti awan patinggana a panagpallayog
imasekto latta ti tunggal rud-ak
a naisalugsog kadagiti ramayko
iti tuggal iyagawak a rakemen ti pinuon
ti bukod a takap
agsardengto latta ti dagidagi no pinasagnakon ni ridep.


Feb 27, 2012

13 Jan

Para Kenka Luna

Para Kenka Luna,


Kailiwko iti tunggal isem nga iburaymo manipud iti daya a kas katukad ti ikukul-obko. Ta ur-urayek ti kanito a kas iti pagtugmok ti danata iti naminsan. Sadiayko laeng idi a naiparikna kenka ti bara dagiti agepko. 

Nawatiwat ti agpatnag imnas. Dagiti rabii a nasalemsem lallalo laeng a degdeganda ti iliw nga in-inot a magkelkeltay iti bagik. Dagiti linnaaw, kaslada la dagum a mangrud-ak iti pusok. Nasaem ti agmaymaysa a mantaltalantan ti nalawa a disierto ket diak matukod ti kinaadalem ti law-ang nga awanka ditoy sibayko. Amin nga aglawlawko ket immasulen.

Tandaanam daytoy imnas. Uray no dita kankanayon a makadenna ti tunggal maysa. Silalagipakto latta kenka. Ibatikto ti imeng daytoy ayatko iti kada rabii tapno iburaymo kadagiti annakta. Diam koma met liplipatan a ti pigsak ket isu met ti pigsam. Ti angesmo isu ti mabiag iti ayatko.

Ket ita a sumipnget, a kas kadagiti napalpalabas pay a rabii. Agurayak a siaaanus ditoy laud a kadduak ti urok ti lubong. Ket sakbay a lukagennak, tagainepek manen ti punganay.

Toy mangipatpateg unay,

Helios  

13 Dec

Dagiti Banag a Di Maiggaman

Mabalin a ti kinalibnos ket awan
kadagiti maiggaman a banag.

Kas itay bigat a riniingnaka ni baketmo babaen iti agepna;
nagdayamudomka ta katibnok pay laeng ti panagkukotmo,
ta ti kinasalemsem ti aglawlaw
kumaradap a mangapros kadagiti kudilmo
ngem degdegannaka ti darang dagiti arakupna.

Iti panangitayam iti dakulapmo manipud iti gripo
- tapno ugasam ti tugot ti agpatnag
uray no kasano kainget ti panagdekket dagiti ramaymo, 
sumari latta ti danum,
mariknam ti kinaaddana, ti panangdalusna ti rupam,
ngem kigaw, agalus-os a tumipon iti daga.

Ket iti panagtamdagmo iti tawa,
salputen ti sinamar ti ubing pay nga init,
ti rupam, nasaniit iti panagdissona
ngem biagenna ti daram ket pabukarenna ti kaunggam,
ngem uray no petpetam diamto maiggaman.

Iti iruruarmo tapno sarangtem ti isasangbay ti bigat 
kas iti napalpalabas nga aldaw
gagangay a dagiti bulong ti kayo iti arubayan
dida agriri, awanan rikna, 
awanan ngiwat nga agtukkiad ngem paiturayanda ti angin,
aginiinda tunggal isala ida ti di masirayan a pigsa.

Ket iti sardam, ipulang ti daya ti binulodna a
lawag iti laud ket kagiddan a tumpuar ti ariwanas
iyegda ti pigsa, ti namnama
kadagiti nakaisem a mata, kunaem bagimto ti maysa
a taklin kadagiti agkeppet pay a kirem, wen petpetam, 
ngem kas iti masakbayan, saanmo a maiggaman.Dec 11, 2011

(Source: tuggot.blogspot.com)

03 Dec

Pasintawi

iti tengga, naipasdek ti pagarianna
sipapanakkel a mangwanwanawan dagiti matana
     ”daytoy ti pagariak,
     daytoy a daga ti nakaimulian dagiti pasamak,
     ti nakaiparukpokan ti dara ken anges ti pagiliak
     iti amin a gundaway, iti rabii ken aldaw sibabantayak.”
manipud iti abagatan nagdisso ti maysa a kalapati iti abagana,
ket inyegna ti nabara a wayawaya ti nakaparsuaan.


-November 30, 2011

(Source: tuggot.blogspot.com)

14 Nov

Kastoy nga ipabulosko ti dagensen

Kastoy nga ipabulosko ti dagensen;

ipakuyogko iti mauyos nga angin
a nauksot manipud iti barukong
ket manipud iti apros ti aglawlaw
bilinek daytoy nga itawatawna iti langalang
ket sadiay bittakenna a kas karkarna,
pirsapirsayenna a kasla kapas,
tapno ti aningaasna dumanon iti ngato,
maidaton a kas simamansa nga espiritu
a kadagsen ti anabaab ti lubong,
sumrek iti kaunggan ken panunot ti ukom.
iti pannakaipuyotna manen iti daga
mapasin-aw a kas maysa nga anges.


11/11/11

(Source: tuggot.blogspot.com)

21 Oct

Panagpatubo iti Payyak

Gagangay laeng kadagiti babassit nga agang-anges nga ipugtitda dagiti aningaasda iti pakaisab-itanda. A kalpasan a nagdayyeng ket iwalang da laeng ti bunga ti alimpatok ken darepdep ti sanengseng dagiti kumarkaramot ti daga. Bay-anda a taraknen ti gundaway ket ulilaenda dagitoy. Makaammo a pessaan ti kaasi ti nakaparsuaan a mangappupo kadakuada manipud iti alsem ken apgad, iti pudot ken lamiis ti aglawlaw.

Iti panagkuyamda a kas awanan nagan, aggiinnunada a mangisam-ol kadagiti mabalin a mangited iti naan-anay a pigsa iti inda idadaliasat. Masdo dagiti nakakapsut. Kukua ti dakdakkel ti ad-adu a grasia. Lamuten dagiti napipigsa dagiti babassit. Ingusangosda dagitoy tapno agtultuloy latta ti puli dagiti awanan payyak. Ta daytoy ti linteg ti nakaparsuaan.

Ket iti inda panagkukot kalpasan ti naunday a panagkarab-as, ti nabsog, napigpigsa ti inna panagurok. Akasen ni pannakaaliaw dagiti tian nga agkirkiraos. Ta ania ti isarangetda iti makauram a mata. Agnguy-a ti tengnged ket maunnat dagiti saka. Nawatiwat ti usok. Adda dita ti ngipen ti panagsidir. Nasipnget ti pakaikarukonan nga abot. Ket makaalino ti nakirsang a maibalkot. Girgiranna ti bagi ket magarummiadan ti aragaag a kararua.

Iti udina mangeddeng ti gundaway, agtangguyob ti nakaparsuaan. Ti nagdalan a nangtutor iti panaglupos isunto ti tubbuan ti naan-anay a payyak a pumallangatok.
October 19, 2011

(Source: tuggot.blogspot.com)

17 Oct
ta saan kadi a ti daniw ket pudpudno nga anak ti maysa a mannaniw. ti anakna ket isu ti sarming ti kinataona. ti daniw isu met partuat ti panunot ken riknana. - JFI
14 Oct

Ti Pannakasinit

Iti pannakasinnit iti gumaygayebgeb nga apuy
tumaray iti panunot ti rikna ket agrehistro
ditoy ti saem a gapuanan ti ut-ot.
A tunggal pannakaisarabasab adda katukadna
a rikna.
     Ta saan tayo a kas iti ruot
     a paitulok a makayemkeman
     iti ngirsi ti agpagpaggaak nga apuy.
     Ta saan tayo a kas iti kayo
     nga awanan rikna,
     awanan panunot,
     awanan gaway a paisungrod ti bagina. 
Ngem kasano ngata no ti panunot
ket agulbod ket nanamenna ti tunggal
pannakset ti kudil.
A ti pudot ket maysa gayam a nalamiis
a pannakaidaton ti kararua.
Ah, kapadpadtayonto ti ruot ken kayo.
Addaan biag ngem awanan pigsa
iti panagsingir ti nakaparsuaan.
Ti natda laeng ket ti dapo
nga ipallailang ti lumabas nga angin.


Oct 13, 2011

(Source: tuggot.blogspot.com)

07 Oct

Ipabulodmo Kaniak ti Gundaway

mabalin kadi nga iti iriridepmo
iti panangiyinanam iti nakettangan a bagim,
ipasublatmo met kaniak dagita puraw a payyakmo?
ipabulodmo ti gundaway, ket takawek ti kanito,
tapno makitak met ti pagam-ampayagam
ken mariknak ti apiras ti angin
a maidennep iti lasagko.
kayatko a subaen ti waneswes ti angin 
kabayatan iti panangwanawanko iti likkaong ti tanap,
ti sukog ti bantay a mangmangted biag.
makilinnumbaak kadagiti agkakarintar a tumatayab
a mangsapsapul iti pagkul-obanda nga abot.
iti rabii, kayatko nga ipusing ti bagik
manipud iti ariwawa ken anabaab ti siudad,
tumayokak iti tangatang, iti law-ang
tapno ammuek no kasano a masinasina
dagiti linaaw ti agpatnag 
ti nabannayad nga ibabatayda iti pingping dagiti rosas.
ket iti iririingmo, sakbay nga iyukradmo dagita payyak
manglib-atak iti maysa a dutdot
ken muldot a sublianam iti inta manen panagtugmok.October 4, 2011

(Source: tuggot.blogspot.com)

28 Sep

Iti Nagbaetanta

Kabayatan a nakabalkot kadata ti sipnget

sinaludsodmo kaniak, no ania ti marikriknak

no apay nga agsalsala dagiti bulong

no apay nga agsangit dagiti bato

no apay a nasam-it ti agep

no apay a nabara dagiti arakupko

no apay a napuotam a nakaraked

dagiti takiagmo iti takiagko

no apay a napagteng dagiti pasamak

ken agtungpal iti panungpalanna ti bambanag

segun iti kasaganaanda, ken saan a kadata

no apay a narugso ti parbangon

ken apay a nagarbis idi pimmanawak.

Nagdakiwas dagiti ramaymo

kadagiti nginabras ti buokko,

ti kiday ken kurimatmatko,

ti aglawlaw ti bibigko

padpadasem kadi a tukuden amin a sungbat

amin dagitoy, maimutektekam iti rupak

no kasano a pagarutak ti butengko

kadagiti agpatnag a katukad ti rinibu a rabii

ta sika ti kasangok, ta saan nga isuda

ti kasangom, uray man maysa koma kadakuada.

Mapasamak amin a pasamak dagiti bambanag

segun iti nakaisangratanna

kas kadaytoy, agay-ayam ti sangarakem a tapok

ti pannakariribok iti rabaw ti abagak

ken agpakpakaasi dayta panunotmo kadayta pusom

tapno dina luktan amin a nakarikep

tapno dina rebbaen amin a naipatakder nga alad

iti laksid a makitkitata ti tunggal maysa

sumarsarut, iti pinagtipon a kararuata.

Ibagak kenka ita

a maammuamto amin a sungbat, apagapaman nga agayatka.September 25, 2011

Sa Pagitan Natin 
by Mark Angeles

Habang nakalambong sa atin ang dilim
tinanong mo ako, ang ako sa loob ko
kung bakit kumakampay ang mga dahon
kung bakit umiiyak ang mga bato
kung bakit matamis ang halik
kung bakit mainit ang aking mga yakap
kung bakit nasumpungan mong nakatali
ang iyong mga kamay sa aking mga kamay
kung bakit nangyayari ang mga pangyayari
at nagaganap ang kaganapan ng mga bagay
batay sa kanilang kahandaan, at hindi sa atin
kung bakit mapangahas ang madaling-araw
at kung bakit umulan nang ako ay umalis.
Tinutop ng iyong mga daliri
ang mga hibla ng aking buhok,
ang aking mga kilay at pilikmata,
ang paligid ng aking mga labi
nagbabakasakaling makita mo ang sagot
sa lahat ng ito, mabasa sa hugis ng aking mukha
kung paano ko bitiwan ang aking takot
sa gabing katumbas ng isang libong gabi
na ikaw ang kaharap ko, at hindi sila
at ako ang kaharap mo, hindi isa man sa kanila.
Nagaganap ang kaganapan ng mga bagay
batay sa kanilang kahandaan
katulad nito, nagsasayaw man ang laksang 
abo ng pagkalito sa ibabaw ng ating balikat
at nakikiusap ang iyong isip sa iyong puso
upang hindi mabuksan ang mga nakapinid
upang hindi mabaklas ang mga itinayong pader
gayong nakikita natin ang isa’t isa
lagus-lagusan, sa pinag-isang kaluluwa.
Sinasabi ko sa iyo ngayon
na malalaman mo ang sagot kapag ikaw ay umibig.

(Source: tuggot.blogspot.com)

26 Sep

Ti Nadumaanmi

gapu iti bannogko a nangsipat iti tambak
ti kinelleng a mangrugin a mangballangan
kadagiti gipi ti pinagayan,
intugawko biit iti sirok ti kayo ti lugo.
mangrugin a kesseten ti agbanatabat nga init ti aglawlaw
ket dagiti bulong ti ruot malpaydan.
kumraangen dagitoy ta di pay nangbisibis ti tangatang
iti daytoy a depaar.
situtulok ti daga nga awaten ti pungtot ti batogna.
iyuldagko koma idi agummak ti baka
a naibulos iti naaladan a turod iti dumna ti suksukayek.
ipilpilit ti ulona nga ilusot 
kadagiti darekdek nga inwalawal ti akinkukua. 
gawgaw-atenna dagiti amgid iti bangir a daga
ngem uray ania a pilitna, nakidkidser dagiti kawkawwati 
a mangrugin nga agsulbod dagiti sabongda.
iti panangipapasna a panangsando ken panaggulagol, 
gistayan dina naikkat ti sarana iti nagbaetan dagiti kayo.
pamrayan laengen ti taraken ti aguni
a panangibagana a nakarikna ti saem.
idi dina maipapilit ti kayatna, timmalikuden ti baka
a sinaplisaplitan ti ipusna ti agsumbangir a durina.
timmakderak ket immangesak iti nauneg
a panagibulosko ti dakes nga angin iti barukongko
kinitak manen ti kinelleng, kasla
idi laeng kalman a tininep ti bayakabak.
isu met daytoy ti nangleppay 
iti abagak iti mano nga agpatnag.
ita nakabalesen, agdumogen dagiti lumabanag a dawa
ket inton bigat sakbay 
nga agmulagat ti init sadiay daya,
akasekon ida.September 24, 2011

(Source: tuggot.blogspot.com)